Klageformular

Hvis du er utilfreds med DYU, Censor, eller prøveafholdelsen, vil vi meget gerne høre fra dig.
Udfyld så vidt muligt alle felter så detaljeret som muligt, så vi kan behandle din klage på bedst vis

For at du kan bruge vores klageformular kræver det, at du har været til en prøve arrangeret hos os.
Forud for din tilmelding til prøven blev du oprettet som bruger på vores hjemmeside og for at du så kan bruge vores klageformular skal du være logget ind her på siden, hvorefter du har adgang til klageformularen


Klik her for at logge på

 

I henhold til Bekendtgørelsen om prøver og beviser for fritidssejlere.
Klager vedrørende prøver afholdt efter denne bekendtgørelse, afgøres af den godkendte udbyder i dette tilfælde, DYU.

Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.

 

Klagen indgives skriftligt på https://dyu.dk/index.php/elev/klageformular

Herfra vil DYU fremvise klagen og bede den pågældende censor om en udtalelse. Censor har 2 uger til at vende tilbage med en udtalelse.

Censorens udtalelse sendes til klager via DYU. Klager har en uge til at kommentere udtalelsen.

Klagen afgøres af DYUs bestyrelse som vil tage stilling til det videre forløb. DYUs bestyrelse skal træffe afgørelsen indenfor 14 dage fra modtagelse af kommentarer fra klager.

Klager vil få afgørelsen, som indeholder svar på om klager har ret eller ej, og evt. Løsning. Klager har ikke ret til at få information om censors videre virke hos DYU ej heller andre oplysninger angående udfaldet omkring håndtering af censor efter klagens afgørelse.

-          Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at oplyse om forhold, der kan medføre inhabilitet i klagebehandling. Tvivlstilfælde afgøres egenrådigt af den resterende bestyrelse. Evt. inhabilitet påføres sagens akter

-          Der kan på baggrund af klagen, foretages skærpet tilsyn i en periode, og gives skriftlig advarsel eller fratagelse af bemyndigelse. Ved skærpet tilsyn vil alle prøveaflæggere hos Censor blive tilbudt at udfærdige et spørgeskema om kvaliteten af prøven.

-           

For så vidt angår retslige spørgsmål af DYUs afgørelse, kan dette indbringes for Søfartsstyrelsen, inden 2 uger fra modtagelsen af afgørelsen.